Klauzula informacyjna RODO

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o. 46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21, w związku z rozpoczęciem obowiązywania w dniu 25.05.2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawia informację o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o. 46-022 Luboszyce, ul. Opolska 21. Administrator Danych osobowych – oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane kontaktowe Administratora Danych osobowych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod nr telefony + 48 77 421 57 08 lub pisząc adres email: ecokom-luboszyce@wp.pl  lub adres siedziby Administratora Danych Osobowych.

 1. Cel przetwarzania danych Dane osobowe są przetwarzane są głównie w celu:
 • zawarcia umowy
 • realizacji umowy
 • świadczenia usług

oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych jak również obowiązków prawnych na nim ciążących:

 • dochodzenie i obsługa windykacji -zapewnienie komunikacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług – obsługa roszczeń i reklamacji
 • w celach analitycznych, statystycznych i archiwalnych
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów wykonawczych do w/w ustawy, ustawy o gospodarce komunalnej, kodeksu cywilnego, ustawy kodeks spółek handlowych, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o. obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo zawartych umów  lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit.b w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji umowy oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy mających na celu doprowadzenie do jej zawarcia. Dane osobowe przetwarzane są również w oparciu art.6 ust.1 lit.c w/w Rozporządzenia w celu realizacji obowiązków niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno podatkowych wynikających z prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o., jak również w celu ustalania i dochodzenia roszczeń lub wykorzystanie w ramach materiału dowodowego. Dane przetwarzane są również w celach świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz celach statystycznych i archiwalnych. Ze względu na charakterystykę swoich działań w oparciu o art.6 ust.1 lit.c czyli przetwarzania danych niezbędnych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora może przetwarzać Pani/Pana dane w celu wywiązania się z obowiązku nałożonego przez organ państwowy.

5.Odbiorcy Danych Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in.:

 • dostawcom usług IT z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów informatycznych,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, 
 • podmiotom, które świadczą usługi prawne. 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem lub stosownych przepisów prawa.

Ponadto Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o. zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom i służbą, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (w takiej sytuacji dane osobowe mogą być udostępnione bez Państwa wiedzy jednakże, Administrator przed udostępnieniem danych zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów które występują z takim żądaniem)

 1. Przetwarzanie danych w państwie trzecim

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie realizuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Ecokom  sp. z o. o. wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług.

Dobrowolne jest natomiast podanie danych które nie są niezbędne do realizacji umowy jednakże ułatwiają lub przyśpieszą kontakt np. nr telefonu, adres e-mail.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą Posiadają Państwo prawo do:
 • wyrażenia i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych kontaktowych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail, adresu korespondencyjnego,
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych jeśli są uzasadnione zastrzeżenia co do prawidłowości Pani / Pana danych osobowych,

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogą Państwo wyrazić swoją zgodę lub sprzeciw zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Administrator danych poinformuje o podjętych działaniach. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin rozpatrzenia wniosku może ulec przedłużeniu.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia lub przystąpienia do umowy i jej wykonania lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 1. Profilowanie danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu bez wpływu człowieka).

 1. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, po rozwiązaniu umowy zostaną zarchiwizowane i przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz dokumentacji technicznych.